REGLAMENT 2023


1 - La 6ª GERBTRAIL es celebrarà el dissabte dia 7 d'octubre de 2023  a Gerb (La Noguera), i consistirà en dues curses de muntanya, una de 23 Km i una altra de 10 Km.
Aquest reglament és general per les dues proves.

2 - El punt de sortida i arribada estarà situat al Camp d'Esports de Gerb.

3 - Les dues curses estan obertes a totes les persones que s’hi inscriguin prèviament. Cada participant ha de ser responsable i valorar la seva preparació física a l’hora de participar en qualsevol de les dues curses, atenent a la dificultat en quilòmetres i desnivell de cadascuna.

No està permesa la participació a les curses amb animals.

4 - La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, i donarà dret a la participació en la cursa elegida, així com a un àpat a l’arribada i un obsequi commemoratiu.

5 - Un cop realitzada la inscripció, hi haurà l'opció d'anul·lar-la on-line fins el dia 24 de setembre (retornant el 75% de l'import pagat). A partir del dia 25 de setembre no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

6 - El dorsal, juntament amb la bossa del corredor i l’obsequi commemoratiu es recollirà el mateix dia de la cursa, fins a 15 minuts abans del començament de la mateixa, o el dia anterior a l'horari previst per recollida de dorsal (Vegeu horaris a la secció PROGRAMA). Caldrà presentar el DNI per recollir el dorsal.

7 - És obligatori portar el dorsal ben visible en la part davantera del cos durant tota la cursa per fer efectives les tasques de control i cronometratge. Als corredors sense dorsal no se’ls comptarà el temps en la classificació i, per tant, no puntuaran.

8 - IMATGE I VÍDEO. El corredor autoritza la publicació d’imatges seves, preses pels fotògrafs oficials durant el Ier GERBTRAIL, al web del GERBTRAIL o a altres webs relacionats, així com en qualsevol publicació o fulletó que l’organització cregui oportú.

     També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la GERBTRAIL.

9 - L’edat mínima per poder participar en la cursa llarga (23Km) és de 14 anys
     En la cursa curta no hi ha límit d’edat, ara bé, els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un major d'edat participant de la cursa curta i que se'n faci responsable.
     Tots els menors d’edat d'ambdues curses hauran de portar una autorització dels pares degudament signada, i una fotocòpia del DNI de la persona que signi l'autorització.

Exemple autorització per a menors d’edat:


En/Na ____________________________________________________________(nom i cognoms), amb DNI __________________________, com a pare, mare o tutor legal del menor de 18 anys _______________________________________________________(nom i cognoms del menor), em faig totalment responsable del menor que participarà al 6ª GERBTRAIL en la cursa ______________ (llarga / curta), a Gerb, el 7 d'octubre del 2023.

Com a pare, mare o tutor legal, he entès i accepto el reglament de la cursa, conec els riscos de les disciplines que en formen part i afirmo que el menor té les condicions físiques, tècniques i psicològiques necessàries per participar-hi. Per això, autoritzo la participació del menor en la prova.

_______________________ (localitat), a ____ (dia) de _____________ (mes) de 2023.


Signatura
10 - L’organització podrà demanar el DNI o una altra identificació similar per comprovar la identitat de l’atleta en el moment de recollir el dorsal.

11 - Els corredors que decideixin retirar-se de la prova ho hauran de comunicar a l’organització en el punt de control més proper al lloc de la retirada.

12 - Els circuits de les curses estaran degudament identificats i marcats amb cintes i cartells indicadors.

13 - L'Organització es reserva el dret a posar punts de control de pas obligatori. El fet de no passar per un punt de control suposarà la desqualificació del corredor. 

14.- L'Organització es reserva el dret a posar uns límits horaris de pas per als diferents punts de control, que es faran públics amb antelació a través del web oficial i de les diferents xarxes socials. Aquells corredors que els sobrepassin no podran seguir en cursa i hauran de seguir les instruccions dels responsables del control per arribar a meta. L'organització es reserva el dret de variar els límits horaris.

15 - Estarà prohibit llençar deixalles fora dels llocs senyalitzats. Pot ser motiu de desqualificació.

16 - El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar-ne l’horari i el recorregut. L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions climatològiques ho requereixin.

17 - ACCEPTACIÓ. La inscripció implica l’acceptació del reglament. Per a tot el que pot no estar previst en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC sobre curses de muntanya.